چه کسی میتواند این قفل را باز کند؟

{{ tries }}
{{ hint1 }}
یکی از اعداد درسته و در جای درست هم قرار داره.
{{ hint2 }}
هیچ کدام از این اعداد درست نیستند.
{{ hint3 }}
یکی از اعداد درسته ولی در جای درست نیست.
{{ hint4 }}
یکی از اعداد درسته ولی در جای درست نیست.
{{ hint5 }}
دو تا از اعداد درست هستن ولی در جای درست نیستند.
{{ resultMessage }}