رنگ کدام جعبه
متفاوت است ؟
امتیاز
0
خطا
0
امتیاز : 0
خطا : 0
بالاترین امتیاز : 0
امتیاز : 0
خطا : 0
بالاترین امتیاز : 0

رنگ کدام جعبه
متفاوت است ؟

سطح بینایی شما در حد کدام جاندار است ؟

خفاش
0-4

موش کور
5-9

سگ
10-14

گربه
15-19

ببر
20-24

شاهین
25-29

تست بینایی رنگ

۱. رنگ جعبه های که با دیگر جعبه ها تفاوت دارد را پیدا و انتخاب کنید.

۲. شروع تست با اولین انتخاب جعبه آغاز می شود.

۳. ۱۵ ثانیه زمان دارید تا جعبه صحیح را انتخاب کنید.

۴. با انتخاب هر جعبه نادرست ۳ ثانیه از زمان شما کسر می شود.