$ ./breaklock start
Loading...

نقطه ها رو به هم وصل کنید تا الگو رو پیدا کنید. بعد هر تلاش بازی به شما تعداد نقطه های درست رو می گه.

یه نقطه توی الگو هست و در جای درستی قرار گرفته
یه نقطه توی الگو هست ولی جاش غلطه

تغییر سختی تعداد نقطه های الگو رو تغییر می ده. آسان ۴ نقطه داره، متوسط ۵ نقطه و سخت ۶ نقطه.

موفق باشید!_